Februari 2023

Information till medlemmarna

Stämma 3 juni 2023

Vid styrelsemöte den 6 februari beslutade styrelsen att årets ordinarie stämma ska hållas lördagen den 3 juni kl. 11:00 i Högmarsö Kapell.

Motioner till stämman skickas senast 28 februari till samfallighet.aspo@gmail.com. 

Bryggor

Förlängningen av Midsommarbryggan med 4 meter är beställd och genomförs när väder och vind tillåter. Syftet är att få till fler bra och användbara båtplatser. Justering av befintliga platser på bryggan kommer att ske när förlängningen är klar.

När det gäller den nya sjösättningsrampen i Kikängsviken avvaktar vi för närvarande på grund av osäker prisbild och få leverantörer.

Båtplatser

Närmaste månaden fram till 1 april gör vi årets genomgång av båtplatser. En medlem står i kö för en andraplats för segelbåt. Om du inte behöver din båtplats ber vi dig meddela detta före 1 april. För mer information se bryggreglerna på hemsidan (aspo-hogmarso.se).

Bron

På uppdrag av samfälligheten har BSK Bro & Stålkontroll AB genomfört en huvudinspektion av bron mellan Högmarsö och Aspö den 24 oktober 2022. Då har hela brokonstruktionen inspekterats. Nöd- vändiga åtgärder på kort och lång sikt:

1.1  Stålrörspålarna har börjat rosta; betonggjutning runt om.

1.2  Räckets ståndare, infästning i bron.

1.3  Brons sidor; reparera de spruckna sidomurarna för att undvika urspolning av vägkropp.

1.4  Under bron; öppna glipor/fogar i betongen fylls igen.

Innan något arbete kan ske anlitas en konsult för att ta fram en reparationshandling. Detta underlag lämnas till entreprenör som kommer att utföra arbetet. Åtgärderna på bron bör bli klara innan vägen kan renoveras. Styrelsen undersöker möjligheten att få bidrag för åtgärderna på bron.

Vägar

Styrelsen anlitade i slutet av april förra året en besiktningsman för att bedöma skicket på föreningens vägar inför upprättande av underhållsplan och inför möjlighet att kunna erhålla statligt förbättrings- bidrag för alla vägar och driftbidrag för Aspövägen.

Besiktningsmannen konstaterade att vägarna vid tillsynstillfället har normal standard för de boendes behov men noterade att slitlagret av grus är nedslitet och tunt med potthål av olika storlekar. Det fanns även en del annat såsom t.ex. dikning som borde åtgärdas.

Arbetet med att ombesörja bristerna på vägarna kommer att påbörjas när bristerna på bron har åtgär- dats. De åtgärder som planeras är i huvudsak att lägga på bärlagergrus på vissa vägsträckor samt slit- lagergrus på samtliga sträckor. Vidare ska t.ex. dikning utföras där det anses nödvändigt.

I höstas besiktigades Aspövägen av en vägingenjör från Trafikverket. Det finns goda möjligheter att erhålla förbättringsbidrag för del av kostnaderna vid renovering av samtliga vägar. Årligt driftbidrag kan erhållas för Aspövägen efter godkända förbättringsåtgärder. Gjorda investeringar kan således ge besparingar för vägunderhåll framöver.

Styrelsen avser att ge besiktningsmannen som hjälpte oss förra året i uppdrag att skriva offertunderlag som ska ligga till grund för offertförfrågan till lämpliga entreprenörer som kan utföra vägrenovering m.m. Om allt går enligt plan kan renoveringsarbetet påbörjas när Vattenfalls arbete med markledning är slutfört.

Ombyggnad av elnät

Vattenfall Eldistribution AB avser att bygga om elnätet på del av Aspö på grund av ökad elförbruk- ning i aktuellt område. Markledning kommer att grävas ned i vägkanten från nätstationen vid lilla backen på Aspövägen på en sträcka av ca 250 meter fram till helikopterängen. Vidare kommer mark- ledning att grävas ned i vägkanten efter hela Kattrumpans väg. Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av Vattenfall. Arbetena påbörjas när tjälen har gått ur marken.

Midsommararrangörer

Efter uppehåll i midsommarfirandet på vår ö under några år på grund av pandemin, så kunde vi gläd- jande nog återuppta firandet förra sommaren. Eftersom det har blivit förskjutning i schemat för arran- gerande fastigheter bifogar vi schemat för de kommande åren t o m 2029. Vi påminner om att detta arrangemang är helt utanför samfällighetens ansvar och det är helt upp till de arrangerande fastighet- erna att besluta hur det ska genomföras. För nytillkomna fastighetsägare finns information på samfäl- lighetens hemsida, där tidigare arrangörer ger tips på planering och genomförande.

Vi ser alla fram mot midsommar på ängen! Med vänlig hälsning

Styrelsen, Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening

Lars Boman, Kristian Hansson, Kristina Lager, Bo Engervall, Daniela Höijer, Sonja Rendert, Anna Karlström, Stefan Löwenthal