September 2021

Information till medlemmarna September 2021

 

Fråga från medlem om strandrätt

Styrelsen har fått en fråga om ”strandrätt” vid farleden nedanför Helikopterängen och längs med stranden, sedan medlemmar uppmanats att lämna platsen av personer som säger sig veta att deras familj har ”strandrätt” sedan generationer tillbaka.

Lantmäteriet i Norrtälje har bekräftat att den aktuella delen av marken, inom 2:105, tillhör Samfällighetsföreningen precis som övriga grönområden, vilket gör att ingen medlem eller enskild person kan göra anspråk på rättighet/ägande av marken. Det framgår också av kartor från Aspö Tomtägarförening och kartor som fastställdes när samfälligheten bildades 2011. Vid bildandet av samfälligheten upphörde alla såväl registrerade som oregistrerade avtals- rättigheter/servitut att gälla.

För att undvika fler incidenter ber styrelsen att du påminner dina familjemedlemmar och besökare om vad som gäller.

Vägar och Bro

Potthålen på Aspövägen är besvärliga, särskilt i början av vägen. Roger Manrin har lagt ut saltblandat grus som ska hålla bättre.

Bryggor och båtplatser

Styrelsen för kontinuerligt en förteckning över båtplatser som underlag för tilldelning av platser och båtplatsavgifter. Den publiceras dock inte på hemsidan av säkerhetsskäl. Vid stämman begärdes att kölista ska läggas ut på hemsidan. Vi överväger om det går att lägga ut kölista på hemsidan utan att den personliga integriteten blir lidande.

Senaste åren har vi genom olika åtgärder kunnat lösa önskemålen från medlemmar och nya ägare. Det har ofta varit i samband med köp av fastigheter som inte har haft båtplats. Nu i september har en fastighet utan båtplats sålts och den nya ägaren behöver båtplats. Vi räknar med att få fram en sådan plats till nästa år.

Tendensen att båtarna blir fler och större gör att vi behöver se över bryggplanen. Vid vårt styrelsemöte 22/9 beslutades att utreda lösningar för platsbristen. Vi återkommer med mer information framöver.

Bastubygge

Under förra året påbörjades ett bygge av en bastu på samfälligheten nordöstra udde.

Det är en gammal stocktimrad bastu som man fått överta utan kostnad och sedan plockat ner och byggt upp på udden. Några stormfällda tallar i närheten har även använts för att byta ut rötskadade stockar. De boende på Kattrumpan har med frivilliga krafter hjälpts åt med byg- get. Bygglov är efter grannyttranden (18 fastigheter) och länsstyrelsens godkännande (strandskydd) beviljat av kommunen.

Bastun kommer inte att ingå i samfälligheten eftersom den inte ingår i föreningens anlägg- ningsbeslut. Föreningen har hittills inte stått för några kostnader och kommer inte heller i framtiden att belastas ekonomiskt. Principen är densamma som för pumpföreningarna där pumphusen står på samfällighetens mark men ekonomiskt och ansvarsmässigt hanteras helt separerat från samfälligheten.

Eftersom samfälligheten upplåter marken kommer dock alla medlemmar i Samfälligheten att erbjudas möjlighet att nyttja bastun. Tanken är att man antingen är med och delar på kostnaden för material som golv, tak, inredning m.m. (ej arbete) och bastar fritt eller betalar en avgift för de timmar man bokar. När gruppen som arbetar med bastun är klara och har mer detaljer om var det landar ekonomiskt kommer de att informera mer. Vi hoppas att det ska bli ett trevligt tillskott till vår fina miljö!

Fiberprojektet

Bo Engervall har haft kontakt med ansvarig arbetsledare för fiberutbyggnaden på Högmarsö och Aspö. Bolaget som utför arbetet heter Highscore Entreprenad AB, underentreprenör till IP-Only. Bolaget ansvarar för grävning såväl på enskilda tomter som på samfällighetensvägar. De har startat på Högmarsö och ska med ett annat grävarlag påbörja arbetena på Aspö denna vecka och startar vid vändplanen i slutet av Aspövägen.

Under förra veckan gick Bo Engervall och arbetsledaren runt på ön där det ska grävas för fiber och kollade markeringar för rör och vattenledningar. Bolagets arbetsmetoder och åtgärder om det inträffar något under grävningen gav ett bra intryck.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening

Lars Boman, Kristian Hansson, Kristina Lager, Bo Engervall, Daniela Höijer, Sonja Rendert, Anna Karlström, Stefan Löwenthal

2021-09-28