November 2016

Information till medlemmarna i Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening


Hej!

I den här medlemsinformationen skriver vi om båtplats, skrotning av båtar, seglarskola, vatten, grönområden, vägar, hemsidan och motioner till stämman 2017.

Båtplatser 2017
Som vanligt frågar vi om du vill ändra något när det gäller båtplats så att vi kan planera platsfördelningen till säsongen 2017. Hör av dig så snart som möjligt eller senast 1 april.

Skrotning av utrangerade båtar
På flera platser på föreningens allmänningar ligger utrangerade småbåtar och skräpar år efter år. När vi vet vem som är ägare har vi kontaktat vederbörande om att flytta båten till tomten eller låta den gå till skrotning. Det finns flera möjligheter. Båtar som är max sex m långa kan lämnas till Görla Återvinningscentral. Det gäller alla typer av material och är kostnadsfritt.

Numera finns det också flera s k ”Båtskroten” som tar emot alla båtar för skrotning. Dock till en kostnad. Snittpriset för en plastbåt från 70-talet är 7-8 tkr.

Seglarskola 2017
Katamaranklubbens seglarskola för barn och ungdom första veckan i augusti blev snabbt fulltecknad och populär bland deltagare och föräldrar. För Katamaranklubben fungerade det bra vid midsommarbryggan.

Seglarskolan återkommer därför 2017. Några medlemmar hade synpunkter på att det endast fanns en avskärmad ”skogstoa” på platsen. Därför har Båtklubben (Södra Roslagens Båtklubb som arrangerar Högmarsöpokalen) erbjudit seglarskolan att låna deras toavagn den veckan. Jollar och katamaraner kommer att förtöjas på vänster sida av midsommarbryggan och höger sida av badbryggan så att de inte är i vägen för bad.

Vatten
Vatten, brunnar och ledningar är frågor som ligger helt utanför samfällighetens ansvar. Vi vill dock påminna om att hålla koll på egna/gemensamma anläggningar för att undvika frysskador och vatten som står och läcker.

Tänk också på att hur mycket vatten du använder kan påverka tillgången på vatten hos dina grannar. Du som har egen/gemensam brunn har rätt att ta ut grundvatten för hushållsändamål. Det innebär inte rätt att fylla en badtunna eller liknande med grundvatten.

I Norrtälje kommun är förutsättningarna små för att det ska bildas nytt grundvatten och magasinering av detta. Det beror på tunna jordlager, lite nederbörd och den typ av berggrund som finns i kommunen. Risken för brist på grundvatten är störst under de sommarmånaderna, precis under den tid som flest invånare vistas i kommunen. Det finns även risk att saltvattnet från havet tränger in i de kustnära områdena i kommunen, eller att djupliggande saltvatten i berggrunden tränger in i din brunn. Idag beräknas var tredje brunn i Norrtälje kommun ha problem med saltvatteninträngning.

Mer information och tips om sparåtgärder finns på kommunens hemsida.

Grönområden
I september var en representant från Skogsvårdsstyrelsen ute på Aspö och promenerade runt med styrelsen och gav olika tips på hur vi kan ta hand om våra grönområden. Vi fick lära oss att ekar är känsliga och om grenar från andra träd växer in i dem kommer de till slut att dö. Det är därför viktigt att hålla fritt runt framför allt ekar och där är det granarna som är största hotet.

När det gäller sly var ett tips att låta en ”pinne” i en klunga av sly vara kvar för då kommer det inte upp nya skott. Det kan också vara bra att ha ca två armlängders avstånd mellan de ”pinnar” man lämnar kvar. Det är många områden på ön där det börjar växa igen med sly. Det är fritt fram att röja bort detta enligt ovan för den som bor nära och störs av det.

Vi vill därför uppmana medlemmar som har fysiska möjligheter att vårda närmiljön utöver de åtgärder som samfälligheten genomför. Det kan t ex handla om mindre åtgärder som att hålla undan sly från stigar och stränder, slå vass och räfsa bort tång från stränder. Mycket kan åtgärdas genom eget arbete och tillsammans med de närboende.

Vid önskemål om större åtgärder bör alltid en kontakt tas med styrelsen. Om arbetet bör utföras av en entreprenör och medför kostnader för föreningen bör en motion lämnas till stämman så att samfälligheten kan ta beslut vid ett årsmöte och budgetera för den.

Vi har också haft kontakt med Vattenfall om träd som växer under elledningar på allmänning och märkt upp vilka som bör fällas. Sedan får vi se om Vattenfall tycker att det behövs. Om du vill ha hjälp med trädfällning under eller nära elledning på tomten kan du ringa Vattenfalls kundtjänst, 020-82 00 00.

Vägar
Samfälligheten anlitar Roger Manrin på Högmarsö för vägunderhåll och snöplogning. Roger bekräftar att vägarna ska skrapas i vår. Tanken var att det skulle göras sent på hösten, men så kom ju snön och därför får detta vänta till våren.

Roger plogar och sandar vid behov löpande under vintern. Från ett Stockholmsperspektiv nyligen så fungerar snöröjningen på Aspö föredömligt!

Vi behöver få ner hastigheten på ön för att undvika olyckor och skador på vägarna. Därför gör vi en studie av olika metoder för hastighetsdämpning på Aspö. Resultatet presenteras på stämman i vår.

Hemsidan aspo-hogmarso.se
Hemsidan har uppdaterats med aktuell information från årets verksamhet.

Stämman 2017
Inför nästa års stämma påminner vi om att motioner ska lämnas senast 28 februari 2017.

Kontakt med styrelsen
Har du frågor eller förslag, kontakta oss gärna på samfallighet.aspo@gmail.com.