Oktober 2023

Information till medlemmarna

Bastu på Kattrumpan

Efter årsstämman 2023 har styrelsen undersökt om föreningen kan verkställa stämmans beslut att bifalla Mats Toréns motion och har funnit att så inte är fallet. Samfällighetens uppgifter regleras i Lagen om samfälligheter, förrättningsprotokoll 2010-12-15, förrättningsbeslut 2011-01-18 och samfällighetens stadgar 2011-01-25. I förrättningsbeslutet från Lantmäteriet står att samfällighetens ändamål är att förvalta två gemen-samhetsanläggningar:

GA:16 Vägar, bro, parkeringsplats och dräneringsrör på samfälld mark

GA:17 Grönområde, hamnområde, fritidsområde, förråd, båtramp, bad- och båtbryggor

Enligt samfällighetslagen får en samfällighet inte bedriva verksamhet som är främmande för dess ändamål. En bastu ingår inte i någon av gemensamhetsanläggningarna och kan inte förvaltas av samfälligheten. De åtgärder för bastun på Kattrumpan som föreslås i motionen kan därför inte verkställas.

Förrättningsbeslut och stadgar finns på att hämta på hemsidan http://aspo-hogmarso.se. Under rubriken Information till fastighetsägare finns information från bastugruppen.

Bryggor

Midsommarbryggan förlängdes under våren och nya och ändrade båtplatser har markerats. De som har platser på bryggan ansvarar för att flytta sina bommar till de justerade platserna efter båtupptagningen.

Badbryggans landgång byttes ut under sommaren eftersom den var i dåligt skick. Den ersattes av en längre landgång för att inte hamna under vatten vid högvatten.

Båtplatser

Under vintern fram till 1 april gör vi årets genomgång av båtplatser. Om du inte behöver din båtplats ber vi dig meddela detta snarast eller före 1 april 2024 för att undvika att bli debiterad årsavgift. För mer information se bryggreglerna på hemsidan.

Vägar och bro

Förberedelser för reparation och förbättringar av bron och vägarna påbörjades våren 2022. Då anlitade styrelsen en besiktningsman/vägkonsult för att bedöma skicket på vägarna och upprätta en underhållsplan. Beträffande bron genomfördes en inspektion av en broexpert hösten 2022, vilket resulterade i att vi fick råd om åtgärder på kort och lång sikt.

Syftet med dessa åtgärder har varit att bedöma vad som behöver göras och få dokumentation för ansökan om statligt förbättringsbidrag för bron och vägarna och årligt driftbidrag för Aspövägen. Under detta år har vår vägkonsult haft kontakter med beslutande vägingenjören från Trafikverket för att höra vilken dokumentation som Trafikverket behöver för att bevilja bidrag.

Tanken i våras från styrelsens sida var att genomföra åtgärder på bron och Aspövägen nu i höst. Efter råd från vägkonsulten har styrelsen beslutat att genomföra arbetena våren 2024.

Arbetet med att bygga om elnätet på vissa delar på ön med markledning som grävs ner i vägkanten har dragit ut på tiden. Det har spelat viss roll för beslutet att senarelägga arbetena. Den viktigaste orsaken är emellertid att det är stor risk att nytt slitlager på vägarna hamnar i diket vid snöplogning eftersom det under vintern är få bilar som åker på vägen och plattar till slitlagret. Om slitlagret läggs på våren kan det stabiliseras inför nästa vinter.

Som framgått ovan är alla förberedelser nu gjorda för att sätta igång arbetena med bron och vägartill våren. Det finns också goda förhoppningar att bidrag kan erhållas från Trafikverket.

Grönområden

Flis på gångstigen från Telefonbryggan till Kikängsvägen kommer att kompletteras med mer flis. Vi kommer också att undersöka om det går att lägga ut flis på gångstigen mellan Kikängsvägen och Aspövägen 54 och undersöka alternativ till flis på den bit av gångstigen som ligger under vatten under tidig vår.

Ombyggnad av elnät

Vattenfall har genomfört förstärkning av elnätet på Aspö då det var på väg att bli överbelastat och inte räcker till för öns behov av el. Arbetet berör delar av Aspövägen och Kattrumpans väg. En ytterligare åtgärd som genomförts är att de tidigare elstolparna har ersatts med kortare plaströr, vilket tydligen är standard idag.

Vattenfall börjar bli klara med arbetet på ön och vi räknar med att göra den gemensamma besiktningen med dem denna månad.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, Aspö-Högmarsö Samfällighetsförening

Lars Boman, Kristian Hansson, Kristina Lager, Bo Engervall,

Daniela Höijer, Sonja Rendert, Anna Karlström, Stefan Löwenthal